4.0 звезд, основано на 16 отзывах

Kahramanlık Saldırısı

RUR 299.00

В наличии

KAHRAMANLIK SALDIRISI ( Felsefe Yüğü 6Описание


70, 000 s zc kten olu uyor.

Ama t m bunlar Thor un hayretler verici bir bi imde ger ek babas n n kim oldu unu renmesinden nce ger ekle mez

Argon yasak olan yap p insanlar n i lerine kar arak b y k bir bedel der

Bizleri asla unutmayaca m z ve her ya a ve cinsiyete hitap eden bir d nyaya g t ren bir fantezi

Bu arada, Godfrey kendisini k l k de i tirmi bir halde d man cephelerinin ard nda bulur ve kendine has bir bi imde kendisini tan maya, bir sava olman n ne anlama geldi ini renmeye ba lar

B ylece, Silesia y zg r k lmak ve Andronicus u fethetmeye al rlarken, Halka tarihindeki en muhte em sava lardan biri ya an r

Gareth hayatta kalmay ba ar r ve Andronicus taraf ndan yakalanmamak i in t m kurnazl klar n kullan rken, Erec Savaria y Andronicus un yakla an istilas ndan ve a k Alistair i kurtarmak i in can pahas na sava r

Gwendolyn se hayat ndan vaz m ge ece ine, yoksa eski S nma Kulesi nde bir rahibe olarak inzivaya m ekilece ini karar vermesi gerekir

Halka daysa, Gwendolyn a r a r iyile ir ve u rad sald r dan sonra derin bir depresyonla m cadele eder

Kendrick ve di erleri imk ns z g r nen artlara ra men, onun erefi i in sava acaklar na yemin ederler

Kitap , Thor al nan Kader K l c n geri almak ve Halka y kurtarmak i in mparatorluk un daha da derinliklerine do ru g revine devam eder

Nihayet, hep birlikte K l n nereye g t r ld n renirler ve onu geri alabilmek i in mparatorluk taki en korkulan yere gitmeleri gerekti ini renirler Ejderhalar Diyar

O ve arkada lar beklenmedik bir trajediyle kar la p birbirine ba l gurubunun bir yesini kaybedeler ve geriye kalan arkada lar zorluklarla birlikte y zle eceklerini ve a acaklar n renirken eskisinden bile fazla yak nla rlar

Thor o g ne kadar ald en ileri seviyeli e itimden ge erken becerileri geli ir ve hayatta kalmak istiyorsa eskisinden de etkili g leri geli tirmesi gerekecektir

Thor ve di erleri g revi sa salim tamamlayabilecek mi Kader K l n alabilecekler mi Halka Andronicus un istilas ndan kurtulacak m Gwendolyn, Kendrick ve Erec e ne olacak Thor un ger ek babas kim KAHRAMANLIK SALDIRISI sofistike d nya olu umuyla ve zellikleriyle arkada lara ve a klara, rakiplere ve kur yapanlara, valyelere ve ejderhalara, entrikalara ve politik entrikalara, re it olmaya, k r lan kalplere, aldatmacaya, h rsa ve ihanete dair destans bir yk

Yolculuklar onlar ss z Tuz Tarlalar , B y k T nel ve Ate Da lar n n d hil oldu u yeni ve egzotik diyarlara g t r rken, her k e ba nda onlar bir s r beklenmedik canavarla kar la rlar

eref ce cesaretle, kaderle ve yazg yla, b y c l kle ilgili bir yk