4.0 звезд, основано на 16 отзывах

Nodevība Beltērā

RUR 442.06

В наличии

Deviņpadsmit gadu vecumā Noa di Luka satiek mūža mīlestību – PenelopiОписание


Krist na Doda liek las t ja sirdij mesties au os, negul t naktis, lai uzzin tu p rsteidzo st sta atrisin jumu.

Laik , kad Belt ras iel s risin s ausmino i notikumi, m lest ba var k t par visb stam ko izv li Kaisle, azarts un krimin la intriga aizved s las t ja izt li uz Kalifornijas v na laukiem, kuros valda karstasin gu it u v ndari, senas trad cijas un nemain gi m g vendeta

P c devi iem gadiem Penelope atgrie as un nenojau , ka atkal satiks Noa

Tikai skatiens vien atdz vina kaisli

Tom r dramatisks pav rsiens iz ir jaunie us

Tuvojas briesmas, un Penelopei nav izv les lai izdz votu, atkal j uzticas v rietim, kas vi u reiz nodevis